شرایط اعتبار سنجی


اعتبار سنجی در کارت اعتباری ایرانیان علمی و بر مبنای متد روز دنیا خواهد بود . کارت اعتباری ایرانیان بر مبنای تضامین ذیل تا سقف معین صادر میگردد. نحوه ترهین وثایق نیز با کمترین هزینه ممکن با روش های بروز و مترقی و با سرعت انجام خواهد شد .

۱- کلیه اموال منقول و غیر منقولی که دارای ارزش و سند رسمی باشند

۲- انواع گواهی سپرده های نقدی در بانک ها و موسسات مجاز

۳- انواع بیمه های عمر و سرمایه گذاری ، اعتباری و مانده بدهکار عمر

۴- اوراق بهادر بورس ، سهام و اوراق مشابه که دارای ارزش قانونی باشد

۵- تضامین نقدی بصورت درصدی از ضمانت به همراه چک و سفته

۶- تضامین سازمانی و ارگانی با تعهد کسر از حقوق

۷- افراد معتبر با چک و سفته شخصی

۸- طلا ، سکه و کلیه فلزات و سنگهای گرانبها

۹- داشتن ضامن با یکی از متدهای فوق الذکر