انواع کارت اعتباری ایرانیانکارت های اعتباری با توجه به اعتبار سنجی افراد صادر میگردد که این اعتبار سنجی خود شامل موارد متعددی خواهد بود . اعم از نوع وثیقه ، بدحسابی یا خوش حسابی های قبلی و … لذا کارت های اعتباری میتواند بصورت پیش فرض در مبالغ زیر نیز صادر گردد.

۱- کارت اعتباری ۲۰ میلیون ریالی

۲- کارت اعتباری ۵۰ میلیون ریالی

۳- کارت اعتباری ۱۰۰ میلیون ریالی

۴- کارت اعتباری ۱۵۰ میلیون ریالی

۵- کارت اعتباری ۲۰۰ میلیون ریالی

۶- کارت اعتباری ۴۰۰ میلیون ریالی

و کارتهای  اعتباری خاص