گروه خبري : احبار شرکت
تاريخ انتشار : 1397/12/19 - 15:53
كد :55

ثبت قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در محل خود دانشگاه آزاد اسلامی بسته شد امید روزی که تمام دانشگاهایی کشور در استانها وارد طرح شوند.

قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در محل خود دانشگاه آزاد اسلامی بسته شد امید روزی که تمام دانشگاهایی کشور در استانها وارد طرح شوند.