آشنایی با سازمان، هدف از تاسیس، قابلیت ها و مزایای یازمان برای شما،  قابلیت ها و مزایای سازمان برای مشتریان شما، چشم انداز در آمدی سامانه