مزیت های کارت اعتباری ایرانیان
مزیت کارت کارت اعتباری ایرانیان کارت اعتباری ابزاری مناسب جهت خروج از رکود اقتصادی و افزایش قدرت خرید اقشار جامعه میباشد . این کارت با توجه به حذف پول نقد از تعاملات مالی با اعتبار سنجی دقیق ، حرفه ای ، علمی و ترهین ارزان و آسان وثایق همچنین استفاده از ظرفیت شرکت های بیمه گذار هزینه استفاده از ک ...